Да търсиш газ в нива, или какво се случва с 21 дка земеделска земя край Генерал Тошево

Областната и общинските администрации в Добрич и Генерал Тошево не са упражнили контрол върху начина, по който дружеството „Русгеоком БГ“ е извършвало проучване за наличие на нефт и газ в земеделски имот край добруджанското с. Рогозина.

Това твърди в сигнал до „Дневник“ общинският съветник в Генерал Тошево Николай Костов (Земеделци и Реформатори). Според него предназначението на имота, отдаден под аренда на „Русгеоком БГ“, на практика вече е с променено предназначение и след приключване на сондажите ще е негоден за селскостопанска дейност.

Бетон в нивата

Според документи, предоставени на „Дневник“ след решение на Общинския съвет в Генерал Тошево през октомври 2009 г. кметът на града е разпоредил на „Русгеоком БГ“ да бъде отдаден под аренда земеделски терен с площ 21 дка. Той е част от по-голям земеделски имот с обща големина 37 дка. и начин на трайно ползване „нива“.

Съгласно сключения договор за ползване на терена, той е арендован за период от три години (удължаван няколко пъти след това), а наемната цена е определена на около 58 лв. на декар за първата година със заложено увеличение от 50% за всяка следваща.

Според текста на същия договор „наемателят няма право да променя предназначението на имота“. Въпреки това Николай Костов твърди, че това на практика вече се е случило след като в нивата са изградени бетонна площадка, басейн и сонда.

„Направил съм лично проверка за състоянието на имота. Големи части от него са бетонирани и замърсени, казва Костов. При това положение той никога повече няма да може да бъде ползван за добив на селскосторанска продукция“.

Кой контролира контролиращите? 

След констатациите си съветникът неколкократно е отправял въпроси до общинската администрация в Генерал Тошево за това кой и как упражнява контрола върху изпълнението на договора, подписан с „Русгеоком БГ“. Получените отговори обаче препращат към други институции и не съдържат никаква конкретна информация.

„Според действащото в момента законодателство, строежът на сгради и съоръжения върху земеделски терени се допуска само ако това е свързано с ползването им по предназначение, казва Николай Костов. Строителните книжа за това се издават при условията и реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на Закона за устройство на територията.

Проверките, които до момента съм извършил в документацията по този случай, показват, че такива строителни разрешения не са издавани. Въпреки това строителството е извършено“, обяснява той.

Пак според Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, промяна в предназначението на селскостопански терени се допуска само след решение на Комисията за земеделски земи към Министерството на земеделието. Такова решение обаче до момента не е издавано, твърди Костов.

„Освен това застрояването на терени, предназначени за селскостопански нужди, е допустимо само ако е влязъл в сила Подробен устройствен план след промяна на предназначението на земята, казва той. Това изискване на Закона за устройство на територията също не е спазено от общинската администрация в Генерал Тошево“.

Бягство от отговорност 

Направените констатации Николай Костов изпраща с въпроси до тогавашния кмет на общината Димитър Михайлов (БСП) още в края на 2012г. Получените отговори издават по-скоро опит за бягство от отговорност. Според писмо, подписано от Михайлов и заместника му Ивайло Манушев (ГЕРБ, племенник на депутата от партията Пламен Манушев), още с подписването на договора с „Русгеоком БГ“ е било ясно, че той ще се ползва за провеждането на геолого, гео-физични и сондажни проучвания, а не като нива„.

Справка с текста да договора показва, че там действително не е упоменато дали сондажите ще са свързани с търсенето на нефт и газ, което предвижда използването на специални технологии, крие рискове от замърсяване на околната среда и изисква договарянето на специални условия за работа.

Според отговорите на Михайлов и Манушев информация, свързана с това може да бъде търсена единствено от Министерството на околната среда и водите. За информация, касаеща контрола по изпълнение на програмата за търсене на нефт и газ край с. Рогозина двамата препращат към Министерството на икономиката. А разрешенията за строителството, извършено в нивата, съветват да бъдат търсени от Областната администрация в Добрич.

„От всичко това излиза, че след отдаването под наем на земеделския терен от 21 дка. край с. Рогозина общинската администрация вече не се интересува какво се случва там“, казва общинският съветник Николай Костов.

На собствен терен 

През 2015 г. Ивайло Манушев е вече зам. областен управител на Добричка област, а кмет на Генерал Тошево става Валентин Димитров (ГЕРБ). Въпреки това опитите на Костов да получи информация за ставащото върху земеделския терен, на който „Русгеоком БГ“ търси газ, не се увенчават с по-голям успех.

Междувременно общинската земя от общо 37 дка, на която и в момента работи по проекта си за добив на газ вече е собственост на „Русгеоком БГ“. Тя е продадена от местната администрация в Генерал Тошево след постъпило искане от компанията и решение на общинският съвет в Генерал Тошево. Цената на сделката е 115 хил. лв.

Дневник изпрати до Областната администрация в Добрич въпроси, относно издадените строителни разрешения на „Русгеоком АД“ за нивата край Рогозино. До приключването на работата върху този текст отговори не бяха получени.