Прекратяването на наказателното производство е процесуална пречка да продължи гражданския иск за отнемане на имущество в полза на държавата. 

Това решиха 41 съдии от Гражданската колегия на Върховния касационен съд по тълкувателно дело №4 от 2016г.

На практика това означава че около 300 дела, образувани за „отнемане на незаконно придобито имущество“, директно приключват в полза на ответниците. Държавата ще плати десетки милиони адвокатски хонорари и обезщетения на хората, спрямо които КПКОНПИ са имали неоснователни претенции.

По-интересното в случая е, че в мотивите на тълкувателното решение:

„Тримесечния срок за предявяване на иска има значение само за запазване на наложените обезпечителни мерки, но срокът (с евентуалното му продължение) за приключването на проверката има значение за надлежното упражняване на правото на иск, тъй като изтичането на този срок го преклудира.“

В това изречение се съдържа отговора на въпроса от тълкувателно дело №1 от 2018г. – дали срокът за проверката е инструктивен или преклузивен.

Очевидно ВКС ще ошамари още веднъж КПКОНПИ, защото няма как две тълкувателни решения да си противоречат.

vks

RNS