Одиторите на общинския хотел „Каварна“ са категорични, че управителят му – Тихомир Василев, трябва да бъде предаден на компетентните власти поради съмнения за измами, подаване на неистинска информация и лично облагодетелстване в качеството му на служебно лице, довело до източване на предприятието със свои действия и бездействия. Това сочи окончателния доклад след пълната ревизия на общинското предприятие за 2018 и 2019 г.

Документът визира впечатляващи нарушения на финансовата дисциплина в държавата, странни покупки и наплащане на данъци от страна на общинския хотел „Каварна“.

Одиторите са категорични: „Високата самооцеика на управителя на дружеството за състоянието па системите за финансово управление и контрол са без всякакво покритие.“ 

Същата висока и без покритие е и самооценката на бившия кмет – Нина Ставрева, за която вече бившият управител заяви пред местно издание, че всичко, случващо се в хотела е било с нейно знание и по нейна поръка.

Управителят е купувал или представял фактури
за купени плодове и зеленчуци, за лични нужди 

В края на туристическите сезони на двете проверявани години управителят купува за лични цели със служебни средства:

130 кг. захар
341 кг. картофи
369 кг. сух лук – 369 кг.
87 кг. чесън
105,9 кг. банани

През 2018 г. за периода от 30.08. до 29.09. са закупени:

375 кг. картофи
256 кг. домати
425,7 кг. сух лук
87 кг. чесън
150 кг. краставици
150,2 кг. банани
239,4 кг. нектарини
253,4 кг. праскови

С това покупките на картофи и лук не спират и в края на септември продължава съответно с по 10 кг.  и по 2-3 кг. В този период има отчетени нощувки едва за 65 лв.

През 2019г. е зареждането на големи количества плодове и зеленчуци в края на туристическият сезон продължава.

Между 11.09. и 29.10.2019г. са „закупени“ плодове и зеленчуци:

Картофи – 82.7 кг.
Домати – 200 кг.
Сух лук – 94.37 кг.
Диня – 200 кг.
Краставици – 200 кг.
Лимони -80 кг.
Ябълки – 149 кг.
Грозде – 100 кг.

и други.

След 11.09.2019г. не е регистрирана нито една нощувка в хотел „Каварна“, както и не са издавани фактури за тържества или почерпки в ресторанта. Няма и данни всички тези плодове и зеленчуци да са заприходени в склада на хотела или кухнята му.

Проверяващите са категорични, че управителя на дружеството – Тихомир Георгиев Василев е „осребрявал“ фактури за заредена стока , под формата на плодове и зеленчуци за нуждите на ресторанта към хотела, като през 2018г. фактурите със съмнителен произход са в размер на 2 011,27 лв., а през 2019г. са за 7 929,72 лв. Същите са изплатени, без да са стигнали до кухнята на ресторанта. Целта е била личното облагодетелстване на управителя. Одиторите заключават, че са налице данни за измама и задължават общината да уведоми компетентните органи.

Управителят е купил или представя фактури
за купен плат за пердета, който не съществува

По две фактури – на „Е-Ж ТЕКСТИЛ“ ЕООД гр. Хасково и „Зона интериор“ ЕООД гр. Варна, са платени в брой 3 640,32 лв. Те са за 300 м плат за пердета.

Проверяващите не откриват нито 300 м плат за пердета, нито ушитите пердета. Нещо повече, оказва се, че съществуването на варненския търговец е под въпрос.

Десетки хиляди левове за строителни
материали по несъществуващи ремонти

Само през 2019г. от общинският хотел са изплатени в брой 24 148,45 лв. за строителни материали и извършени ремонти. Управителят не е успял да покаже на ревизорите нито един реализиран ремонт в сградата на хотела. Нито грам количество от фактурираните строителни материали.

Фактури за 13 062,80 лв. са издадени от ЕТ „Тигрети-Стефан Ангелов“ Варна. Те са за 48 кв.м. фаянс, 50 броя – 25 литрови баки – грунд „Експерт“ – за 4 300 лв. Основанието за останалите е „строителни материали“ без конкретизиране какви и колко. Всички са платени на фирмата, която е с адрес „без стационарен обект“.

Простата математика показва, че с купеното количество грунд, при определения от производителя разход, би трябвало да са грундирани 12 500 квадратни метра площ.

Пълна каша и при нощувките –
реализирането и отчитането им

През 2018г. декларираните в хотел „Каварна“ нощувки са 6 329 броя, което е два пъти повече от 2015г. и 2016г. В същото време приходите от нощувки е едва 59 091,05 лв. Изчисленията показват, че средната стойност на една нощувка е 9,33лв., вместо минимално заявената цена от 50 лв. В резултат е нанесена вреда от пропуснати ползи за дружеството в размер на 4 836,92 лв.

След извършен анализ на броя на нощувките в хотел „Каварна“ и използване на данни от регистъра за настаняване на гости в хотела, е установена разлика между декларираните и действителния брой нощувки в хотела от 425 броя.

Общо за календарната 2018г., в хотел „Каварна“ са описани по регистър – 6 754 броя нощувки, от които 6 076 на чужди граждани и 678 на български.

През 2018г. издадените и осчетоводени фактури за нощувки са на обща стойност 121 348,66 лв., от които по банков път в сметката на дружеството са постъпили едва 41 858,06 лв., а в брой са постъпили приходи в размер на 79 490,60 лв.

Разликата между приходите от нощувки, представени в годищния отчет пред Общински съвет Каварна и действително постъпилите са в размер на 62 257,61 лв.

През 2019г. декларираните в хотел „Каварна“ нощувки от управителя на дружеството, пред отдел „Общинска собственост и икономическо развитие“ при Община Каварна са 4 262.

При проверка и анализ на нощувките отразени в регистъра на настанените лица за 2019г. се установи броя на реално нощувалите в хотела и той възлиза на 4 279.

Разликата между декларираните и реално отразените в регистъра нощувки е 17 броя.

По счетоводни данни през 2019г. приходите от нощувки са в размер на 84 498,81 лв. От тях 69 298,98 лв. са платени в брой, като по – голямата част от фактурираните нощувки не са отразени в книгата за дневните финансови отчети.

От изготвена от одиторския екип справка за приходите от нощувки в хотел „Каварна“, цените на нощувките са определяни без всякаква логика. Те варират от 7,34 лв. без ДДС за нощувка до 91,74 лв.без ДДС за нощувка. Ученици от Белене са платили по-скъпи нощувки от работници на частни фирми.

Общинският хотел с непогасен безлихвен
кредит, 
задължения и неплатени данъци

Общинският хотел има отпуснат безлихвен заем от Община Каварна в размер на 20 000 лв. От него към момента продължават да не са изплатени неплатени:

Данък недвижими имоти – 21 741,26 лв., които с дължимата лихва към датата на приключване на одита са 30 451,52 лв.

Такса битови отпадъци, която не е плащана от 2011г. – 52 938,74 лв., заедно с лихвата –  75 374,41 лв.

Туристически данък – за 2018г. – 2 146 лв. и за 2019г. – 1 346,16 лв. Или общото задължение за двете години е в размер на 3 492,16 лв. без лихвите.

Така общинското дружество е натрупало задължения към общината в размер на 109 318,09 лв.

Въпреки рекордния брой регистрирани нощувки през 2018г. и 2019г. управителят – Тихомир Василев, не е счел за необходимо да изпълни задължението си към Община Каварна и взетото Решение на Общински съвет за възстановяване на отпуснатите средства по безлихвен заем от 2017г. и продължава да дължи 10 400 лв. от него.

Палми от родата на кмета Нина Ставрева,
купени след края на сезона и изсъхнали

След края на турустическия сезон 2018г. управителят купува 16 палми от градински ценгър на „Габриела – ИВ 12“ ООД – Каварна. Плаща в брой за тях 1 599,97лв. Не е ясно каква декоративна функция ще изпълняват същите през зимата. Междувременно при проверката става ясно, че половината са изсъхнали. Тези, които още се борят за живота си, не се отглеждали по правилата и не се съхраняват като актив по правилата.

Проверяващите се произнасят парите за живи и изсъхнали палми да бъдат възстановени от управителя.

Припомняме, че градински център на „Габриела – ИВ 12“ ООД -. Каварна, е с МОЛ майката на снахата на Нина Ставрева. Братчето й, Ивайло – не за първи път е намесено в скандал. Преди 2 г. стана ясно, че същият доставя растения за озеленяване в Община Каварна, включително и за кръговите на входовите къв града. До ден днешен въпреки десетките хиляди левове за китки, нищо не цъфти на въпросните кръгови.

Управлението е на принципа
„както дойде“ – няма проблем

През управлението на Тихомир Василев е издадена само 1 заповед. Не е водена задължителната документация. Работело се е без касов апарат, в брой. Без счетоводител, без деловодител, без касиер, с една рецепционистка.

След края на работното време управителят ставал рецепционистка. В нарушение на трудовия кодекс по отношение на продължителност на работния ден. Същият едновременно е бил и работник и контролиращ работника – себе си.

За сметка на това похарчил 540 лв. за провоспособност да управлява автобус. Според ревизорите тази квалификация не му е била нужна и трябва да възстанови парите за нея в касата на дружеството.

Как общинският хотел в Каварна натрупа над 110 000 лв. загуби? Купувал ли е зимнина управителят? За кого?

ИЗВОДИТЕ

Изводите на одиторския доклад са, че като цяло общинското предприятие не е управлявано и не функционира адекватно. Създадени са схеми за източване на предприятието чрез измами и злоупотреби с цел лично облагодетелстване. Управителят е нарушил серия закони, включително е депозирал умишлено документи с невярно съдържание в ОбС.

Общинският хотел в Каварна е с нов управител

 

След като одиторския доклад бъде предаден на компетентните органи, Тихомир Василев ще осмисли, че опрадванията му как е слушкал Нина Ставрева, нямат тежест пред закона. Така ще му се наложи сам да понесе отговорност за всички безобразия, които е сътворил – без значение по чие указание. Това, че сам напусна общинското предприятие, не го оправдава нито наказателно, нито финансово.

КАЛИНКА ПЕНЧЕВА