Днес – 14.09.2021 г. се откри строителна площадка по проект № BG16RFOP001-1.011-0009-С01 „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Официален старт на строителните дейности дадоха Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов и Ивайло Иванов, представител на „Хранкотош“ ЕООД, което ще изпълни строително монтажните работи на обект „Зала „Добрич“ – основен ремонт и обновяване“.

Това съобщиха от пресслужбата на Община град Добрич.

Основната цел на проекта е да се подкрепи реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и да се решат приоритетните задачи, залегнали в Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР – град Добрич, за трайно подобряване на социални проблеми на общината чрез обновяване на Концертна зала „Добрич“.

Проектът предвижда обновяване на зрителната зала и съответните прилежащи фоайета, гримьорни, репетиционни, работни и обслужващи помещения, внедряване на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа за хора с увреждания, за да се насърчи участието в културния живот на гражданите, включително на онези от тях, които са в уязвимо и неравностойно положение. Ще бъде закупено оборудване и обзавеждане, както и озвучителна техника за провеждане на културни събития.

Проектът е с Обща стойност 2 334 130, 22 лв. с ДДС и се финансира с:

• Безвъзмездна финансова помощ – 1 272 050, 91 лв., от които 1 081 243, 27 лв. eвропейско и 190 807, 64 лв. национално съфинансиране ,

• Финансов инструмент чрез „Регионален фонд за градско развитие“ АД – 911 772, 96 лв., от които 457 254, 14 лв. европейско, 80 691,91 лв. национално съфинан-сиране и 373 826,91 лв. съфинансиране от „Банка ДСК“ АД ,

• Собствен принос на Община град Добрич – 150 306, 35 лв.