Проект BGENVIRONMENT-4.004-0010 „Черноморска електромобилност“ е финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-9/31.03.2023г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Общата стойност на проекта е 779.674,75 лв. (размер на БФП: 767 506,67 лв.), с продължителност 13 месеца (31.03.2023г. – 30.04.2024г.).

Проектът обединява усилията на шест черноморски общини Каварна, Бяла, Дългопол, Долни Чифлик, Несебър и Приморско да се адаптират към климатичните промени чрез прилагане на иновативни мерки в сектора на транспорта и повишаване капацитета на общинските си служители. Водеща организация на проекта е община Каварна, а Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) и Норвежката компания за изследвания и иновации Smart Innovation Norway AS от Норвегия предоставят експертиза за постигане на резултатите по проекта.

Пилотните общини са целенасочено подбрани с оглед на техния административен обхват и туристически потенциал. На тяхна територия, през последните години се наблюдава изключително засилване на автомобилния поток от чуждестранни туристи, които посещават както българското Черноморие, така и пътуват транзитно за Турция и Гърция.

За адаптиране към специфичния за общини с развит морски туризъм отпечатък на климатичните промени, на територията на общините-партньори ще се приложи иновативен, демонстрационен модел, наречен „Черноморски коридор за електромобилност“. За тази цел на територията на общините-партньори ще бъдaт изградени зарядни станции за електромобили. Така ще се сформира образно, т.н. „Черноморски коридор за електромобилност“, който покрива над 330 км ивица по крайбрежието. Инсталирането на зарядните станции ще стимулира ползването на електромобили от местното население и ще позволи на българските и чуждестранни туристи да пътуват спокойно по цялото Българско Черноморие или да преминават транзитно от Румъния към Турция и Гърция с електромобили. Върху шестте зарядни станции ще бъдат инсталирани соларни панели за автономност на станциите и използване на „зелена енергия“. В рамките на проекта, за всяка община-партньор ще бъде закупен по един електромобил, който да се използва за предоставяне на общински услуги в областта на социалните дейности, образованието, културата, младежки дейности, спорт и др.

Местните власти е необходимо да бъдат стратегически подготвени и със съответния експертен капацитет, за да се осигурят и подкрепят действията за адаптиране към климатичните промени. От решаващо значение е да се преразгледат и да се оцени ефективността на техните стратегически планове и мерките, които вече са предприети в тази насока, да се идентифицират пропуските по отношение на действията в областта на климата.

За постигането на поставените задачи по проекта са предвидени съвместни обучения, проучване и взаимстване на добри практики от държавите донори, прилагане на мерки за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които могат да причинят климатичните промени.