В периода 25-28 октомври 2021 г. се проведе 41-та сесия на Конгреса на местните и регионални власти. В Страсбург българските общини бяха представлявани от г-жа Елена Балтаджиева, кмет на община Каварна и заместник-ръководител на делегацията на българските местни власти в Конгреса.

В рамките на сесията г-жа Балтаджиева проведe кратка опознавателна среща с младежкия делегат на България в Конгреса, Кристина Минчева.

Обсъдени бяха предстоящите инициативи на Конгреса по линия на младежките делегати и възможностите за популяризиране на дейността им сред българските общини.

Г-жа Балтаджиева се срещна и с постоянният представител на Република България към Съвета на Европа, Мария Спасова. В разговорите бяха обсъдени теми, свързани с работата на СЕ в сферата на правата на човека и демократичните ценности, както и възможностите за участие на българските общини в предстоящи проекти на Съвета на Европа.

Във фокуса на дискусиите на 41-та сесия бяха петте мониторингови доклада по прилагането на Европейската харта за местното самоуправление в Испания, Нидерландия, Република Северна Македония, Албания и Кипър.

Докладът за Кипър съдържа сериозни критики към местната демокрация в страната, но общото заключение за петте наблюдавани страни е, че са налични положителни тенденции. В същото време се отбелязва необходимостта от по-добро разграничаване на правомощията между отделните нива на самоуправление. Зависимостта на местните и регионални власти от държавните трансфери и непълноценността на механизмите за изравняване са ясно идентифицирани от докладчиците като пречки пред тяхната автономия. В бюджетната сфера се призовава и за съразмерно финансиране спрямо правомощията и задачите предоставени на властите. Отбелязва се също така, че диверсифицирането и увеличаването на дела на ресурси идващи от местни данъци би подкрепило продължаването на процесите на децентрализация и укрепване на местните власти.

Делегатите обсъдиха също със специалните гости Улрик Вестегард-Кнудсен, заместник-генерален секретар на ОИСР и Карло Монтичели, гуверньор на Банката за развитие на Съвета на Европа (СЕВ) стратегиите за възстановяване след пандемията. Членовете на Конгреса подчертаха необходимостта от конкретни отговори за нарастващите неравенства и трудността да се инвестира във времена на намаляване на отговорностите и бюджета. На преден план бе поставена необходимостта градовете и регионите да подготвят иновативни стратегии за периода след Covid: за по-интелигентна, по-зелена и по-приобщаваща градска среда, отчитайки нарасналото значение на дигитализацията и необходимостта от предотвратяване на колапса на демократичните постижения.Заместник-генералният секретар на ОИСР подчерта хетерогенността на икономическите и социалните последици от пандемията между регионите, както и нарастващите регионални неравенства. Призова за разработване на национални стратегии за възстановяване чрез проактивни политики за регионално развитие, адаптирани към конкретния регион и използване на огромния приток на средства за възстановяване от правителствата, за да се променят нещата в позитивен аспект. Гуверньорът на СЕВ сподели, че градовете и регионите са от ключово значение за възстановяването, като две трети от публичните инвестиции, посветени на климата и околната среда, се поемат от поднационални правителства, които също са и важни публични инвеститори, тъй като отговарят за 40% от публичните разходи и за 57% от публичните инвестиции в страните от ОИСР. Той призова да им се осигури достатъчно фискално пространство и да се насърчат нови източници на финансиране, да се разпределят ясно отговорностите между публичните органи, да се възползват от ролята на поднационалните власти за възстановяване на доверието на гражданите в правителството и да се засили институционалната и фискалната координация на всички нива на правителството.

Сред другите теми от дневния ред бяха миграцията и приема на лица, търсещи закрила, фалшивите новини и езика на омразата, предизвикателствата за градовете предвид широкото разпространение на платформите за споделяне в сферата на туризма.

Проведе се и седмото издание на награди DOSTA!, които имат за цел да поощрят тези местни и регионални власти работили за сближаването и интегрирането на ромите и „пътуващите хора“ в местните общности, като се премахнат съществуващите бариери и дълбоко вкоренените предразсъдъци и стереотипи.