Днес, 20 декември 2021г. Марио Смърков, областен управител на Област с административен център Варна, упражни правомощието си по чл. 45 ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и оспори Решение №768-3/10.12.2021г. и Решение №768-3-1/10.12.2021г. чрез Общински съвет Варна пред Административен съд Варна.

Съгласно цитираната норма от ЗМСМА областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго.

Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния Административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът установи друго.

С посочените решения общинските съветници отменят решението си от 02.05.2017г., акциите, съставляващи 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД   да бъдат безвъзмездно прехвърлени от Община Варна на държавата и дават съгласие същите да бъдат апортирани в капитала на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД –  гр. Пловдив.

https://rns.bg/%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8-2-%d0%bf%d1%80/