Със санкцията на Общински съвет град Добрич, Община град Добрич ще направи дарение на МБАЛ двойностенен инкубатор и реанимационна маса, комбинирани в един апарат за отделението по Неонатология.

Средствата в размер на 49 998,00 лв са заложени в Програмата за капиталови разходи за 2022 г.

С оглед нейното изпълнение Община град Добрич сключи Договор с „Дъчмед Интърнешанъл“ за доставка на Двойностен интензивен инкубатор и реанимационна маса, комбинирани в един апарат, модел Dual Incu i, производство на фирма ATOM Medical Corporation / Япония.

Доставката е приета с приемо – предавателен протокол и придобитият актив следва да бъде предоставен безвъзмездно на „МБАЛ-Добрич“ АД.

Правото на собственост върху горепосочената апаратура, ще бъде прехвърлено в пълен обем на Многопрофилната болница.