Община град Добрич и Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 201-2020 сключиха Допълнително споразумение №02 към Административен договор BG05M9OP001-2.040-0030-С01 за изпълнение на проект „Подкрепа в дома“ BG05M9OP001-2.103-0098, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане – Компонент 4“.

Това съобщиха от пресслужбата на Община град Добрич.

Общата стойност на бюджета е в размер на 173 597, 76 лв., от които финансиране от Европейския социален фонд в размер на 147 558, 10 лв. и национално финансиране 26 039, 66 лв. 

Основните дейности по проекта са предоставяне на интегрирани почасови здравно-социални услуги. Всеки потребител ще има право на 2 часа здравно-социални услуги на ден. От тях могат да се възползват 158 потребители.

Дейностите по процедурата са насочени изцяло към три групи хора – в надтрудоспособна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и пълнолетни лица, които нямат близки и за които има социална необходимост от почасови здравни и социални услуги, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението.

Срокът на изпълнение на проекта е шест месеца, считано от 02.01.2021 г.

Основната цел е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората от целевите групи.