Общественото обсъждане, проведено днес, е в съответствие със Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на Община Каварна.

Проектът на актуализацията на бюджета на общината за 2021 г. бе представен от Елена Балтаджиева – кмет на община Каварна, Митко Недев – зам.-кмет „Финанси и икономическо развитие“, Георги Балтаджиев – зам.-кмет „Европейски фондове и инвестиционна дейност“ и Станка Янева – началник отдел „Бюджет, финанси, счетоводство“.

Причините и мотивите за изготвяне на проекта са актуализиране на финансовия план на организацията с цел постигане на съответствие и синхронизиране на взетите от Общински съвет решения с бюджета. Това са решенията за извършване на стопанска дейност по автогарово обслужване, осигуряване на временен краткосрочен целеви безлихвен заем на Народно читалище с. Българево и покриване на част от загубата на „КАВАРНА“ ЕООД.

Промeните заложени в капиталовата програма на общината целят осигуряване на съответствието между планираните и извършващите се дейности по изпълнението на реконструкция и рехабилитация на улици, изграждане на улична канализация и изграждането на нов гробищен парк гр. Каварна.

С планираните промени се очаква много по-добро приключване на изпълнението на бюджета на общината за 2021 г. Необходимият финансовият ресурс е основно в рамките на гласувания бюджет, а допълнителните средства са от преизпълнение на собствените приходи в следствие на по-ефективната работа на общинска администрация.

Проектът на актуализацията на бюджета ще бъде внесен в Общинския съвет за обсъждане и приемане.