Община Тервел възлага проектиране за сградата на бившия Комитета в Тервел

На 19.10.2022 г. е обявена обществена поръчка за преустройство на сградата на бившия комитет в гр. Тервел. Проектът трябва да предложи техническо решение за превръщане на разрушаващата се сграда в комплекс с общински жилища, малка обществена трапезария и също малък кризисен център. Желаещите да участват в поръчката проектантски екипи могат да подават оферти до 9.11.2022 г. по електронен път. Офертите ще бъдат отворени на 10.11.2022 г. , също в електронна среда. Сградата се саморазрушаваше в продължение на десетилетия и се превърна в опасност  за гражданите на общината. Последното й ползване  е  било като училище – в периода от 1993 до 1998 година. Предоставена е в собственост на Община Тервел през миналата година , след като през 2018 г. общината инициира процедура да я получи от държавата, за да потърси решение  за станалата опасна сграда.

Характеристики на сградата

Сградата е със застроена площ от 831 кв.м. Няма запазена техническа документация за обекта. Съгласно изготвено през 2021 г. конструктивно обследване на сградата тя се състои от три блока – Блок 1 (към прокуратурата), Блок 2 (към площада)и Блок 3 (към ДСК).

Заключението от конструктивното обследване на сградата сочи добро състояние и здравина на конструкцията, която позволява експлоатирането й без необходимост от специални мероприятия за санирането на конструкцията.Изготвеният технически проект  трябва да предложи проектно решение за изпълнение на строителни работи на етапи, с оглед необходимостта възложителят Община Тервел да може да осигурява финансиране за изпълнение на отделните етапи.

Изискванията на общината към проектирането са следните:

ЕТАП 1: Проектиране за преустройство на БЛОК 1 :

Сутерен: Предвижда се в сутерена на сградата да се устрои обществена трапезария за най-малко 60 души. Трапезарията следва да има разливно помещение, санитарни възли и зала. Допуска се обособяване на втори вход за обществената трапезария, с оглед на необходимостта да бъдат спазени противопожарните изисквания за обществени сгради. Обществената трапезария трябва да има отделни електромер и водомер.

 Етаж 1: Предвижда се на етаж 1 да се обособи кризисен център за изолиране на хора от тяхната домашна среда, в случай на необходимост. Кризисният център трябва да има трапезария с кухненски бокс и помещения за спане за по двама души, всяко със собствен санитарен възел. Кризисният център трябва да има отделен електромер и водомер.

Етажи 2 и 3: Предвижда се на етажи 2 и 3 да се обособят  жилища с различна квадратура, подходящи за обитаване от различни домакинства : домакинство от двама възрастни или  домакинство от двама възрастни  с  две  деца. Да се обособят лоджии при светлите отвори на някои от помещенията, за които това е функционално пригодно.Всяко жилище трябва да има собствени електромер и водомер.

ЕТАП 2: Проектиране за преустройство на Блок 2:

Блок 2 следва да се преустрои изцяло в сграда за жилищни нужди , с отделни жилища с различна площ, подходящи за обитаване от различни по отношение на брой членове в тях семейства и домакинства. Всяко жилище трябва да има собствени електромер и водомер. За сутерена следва да се осигури ползване като гараж и мазета за живущите.

      За етап 2 проектното решение също следва да осигури възможност за изпълнение на подетапи, с оглед невъзможността да се осигурят средства за цялостното му изпълнение в кратък период от време. Като първи подетап в ЕТАП 2 следва да се отдели работата по фасадите, покрива, дограмите, енергоефективните мерки, инсталациите и достъпната среда на Блок 2.

                     Вторият подетап следва да включва вътрешните работи по обособяване на жилищата на етаж 1. Третият подетап следва да включва обособяване на жилищата на етаж 2 и сутерена. Четвъртият подетап да включва обособяване на жилищата на етаж 3.

ЕТАП 3: Проектиране за преустройство на Блок 3:

Блок 3 следва да се преустрои изцяло в сграда за жилищни нужди , с отделни жилища с различна площ. Всяко жилище трябва да има собствени електромер и водомер. За сутерена следва да се осигури ползване като гараж и мазета за живущите.

      За етап 3 проектното решение също следва да осигури възможност за изпълнение на подетапи, с оглед невъзможността да се осигурят средства за цялостното му изпълнение в кратък период от време. Като първи подетап в ЕТАП 3 следва да се отдели работата по фасадите, покрива, дограмите, енергоефективните мерки, инсталациите и достъпната среда на Блок 3. Да се предвиди отопление и охлаждане с климатици.

              Вторият подетап следва да включва вътрешните работи по обособяване на жилищата на етаж 1. Третият подетап следва да включва обособяване на жилищата на етаж 2 и сутерена.

Общо за трите блока: При проектирането за изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се предвиди решение за облицовката от мушелкалк, с която е облицована сградата и която е много увредена. Възложителят ще приеме както вариант както вариант за демонтаж на каменната облицовка , направа на външна мазилка и монтаж на система за външна топлоизолация на фасади, така и такъв със запазване, заздравяване  и възстановяване в увредените участъци на външната каменна обшивка. Да се предвиди отопление и охлаждане с климатици, като се оформят акценти по фасадата, които да позволят монтаж на телата на климатиците в или зад тях по начин, който не позволява те да се виждат.

             Изпълнителят следва да организира изпълнението на предмета на поръчката в следния порядък:Архитектурно заснемане на сградата , за всеки от блоковете – по разписаните  етапи;Схема за разпределение на всеки от блоковете, вкл. всеки етаж/ниво в тях – по разписаните етапи (блокове);Визуализация на сградата, в т.ч. за всеки от блоковете – външни ограждащи елементи- по разписаните етапи (блокове);Изготвяне на технически проект и проектно-сметна документация.