Обявление за издадена

Заповед № 935/21.10.2021 г. на кмета на Община Каварна.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 935/21.10.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за регулация и застрояване /ИПР/ за УПИ II, в кв. 20 по РП на с. Камен бряг, община Каварна.