Кметът на Община Каварна подписа три резрешения за изготвяне на ПУП на парцели в Топола, Камен бряг и Селце. Обявленията са публикувани на страницата на Община Каварна.

Заповед № 1219/23.12.2021 г. на кмета на Община Каварна.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 1219/23.12.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ VI в кв. 13 по РП на с. Камен бряг, общ. Каварна.

Заповед № 1220/23.12.2021 г. на кмета на Община Каварна.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 1220/23.12.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за УПИ V в кв. 33 по РП на СО „Топола“, с. Топола, общ. Каварна.

Заповед № 1225/29.12.2021 г. на кмета на Община Каварна.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 1225/29.12.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ II – 142 в кв. 17 по РП на с. Селце, общ. Каварна.