Община Каварна има одобрен проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в община Каварна“ по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 1“, инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, финансирана от Национален план за възстановяване и устойчивост.

Едни от основните дейности в одобрения проект са подмяна на старото улично осветление с ново енергоспестяващо на цялата територията на гр. Каварна, както и с. Селце, с. Българево, с. Вранино, с. Топола, с. Божурец, с. Могилище, с. Видно и с. Септемврийци.

Основните цели на проекта са:
– подобряване на инфраструктурата на системата за външно изкуствено осветление (ВИО) на община Каварна, чрез въвеждане на нови високотехнологични LED осветители и адаптивна система за управление и мониторинг;
– повишаване на енергийната ефективност на системата за външно изкуствено осветление;- подобряване на качество на живот на населението на Община Каварна;
– намаляване на разхода за електроенергия;- намаляване на емисиите СО2;
– създаване на по-добър светло-технически комфорт за участниците в движението и пешеходците.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.
Стойността на проекта е в размер на 1 497 009,30 лева.