Председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. д-р Елиза Стефанова посети Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. По време на визитата проф. Стефанова се запозна с историята и перспективите в развитието на един от най-големите частни университети в страната.

“Необходимо е да търсим решенията точка по точка и да работим заедно”, коментира проф. Стефанова. Тя сподели важността от това, да бъдат обсъждани добри практики за повишаване качеството на висшето образование в България.

Проф. Стефанова бе посрещната от академичното ръководство на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Проф. Анна Недялкова коментира, че в несигурността на средата, изпъква ролята на частните университети, които за свой риск и отговорност, могат да са лаборатории за иновации. Ректорът проф. д-р Петър Христов изтъкна, че Варненският свободен университет изисква и създава условия за постоянен мониторинг, гарантиращ качеството на обучение.

Зам.-ректорът доц. Елеонора Танкова представи Варненския свободен университет, акцентирайки върху последователността и приемствеността на политиките по качество. Институционалната акредитация на ВСУ „Черноризец Храбър“ е с най-висока оценка сред частните университети в страната  – 9,21. Той е първият и единствен български университет, удостоен от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура с почетния знак „ECTS Label“ за Европейската система за натрупване и трансфер на кредити през 2010 г. и 2013 г. ВСУ „Черноризец Храбър” е и първият български университет, удостоен със знака „HR Excellence in Research”, с ресертификация през 2019.

Варненският свободен университет има 23-годишен непрекъсваем цикъл на сертифициране и ресертифициране на системата за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2015. През миналата година той стана и първото висше училище в страната, сертифицирано по международния стандарт ISO 14001:2015 за управление на околната среда.

Заместник-ректорът – проф. д.ик.н. Димитър Канев представи предизвикателствата пред университета, сред които са несигурността и динамиката на средата, демографската криза, натовареността. Той коментира промяната в методиката за акредитация, като акцентира върху необходимостта критериалната система да отчита многообразието на университетите. Проф. Канев  запозна проф. Стефанова с конкретните предложения на ВСУ “Черноризец Храбър” за усъвършенстване на образователната среда в България.