На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Каварна обявява  Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Каварна 2021 г. – 2028 г. – ведно с мотивите на интернет страницата на общината www.kavarna.bg, в секция „Общински съвет“, раздел „Проекти на нормативни актове“.

Заинтересованите лица могат да подават предложения и становища по проекта в 30 /тридесет/ дневен срок, считано от датата на обявяването в  деловодството на Община Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26 или на електронен адрес: obshtina@kavarna.bg.