На 11 ноември се навършват две години от полагането на клетва от новоизбрания кмет. Времето, което съвпада с тази втора година е много трудно. Загубихме близки хора, разболявахме се, живяхме в страх, тъга и много ограничения. Нищо не е каквото беше. Но не можем да си позволим да спрем да работим, най-малкото, защото Вие, нашите съграждани сте ни гласували своето доверие. Настоящият материал е нашият отчет пред Вас, живеещите в Община Тервел. Нямаме желание да се „хвалим“, просто считаме, че е редно да знаете какво сме свършили и в каква посока сме работили и работим.

Благодарим за подкрепата, която получихме от общинските съветници. Те гласуваха нашите предложения и така ни дадоха възможност да работим.

Благода­рим и на гражданите на общината, които споделяха с нас както задоволството си от свършеното, така и препоръките и идеите си. А те са особено ценни за нас и ни позволяват да надградим свършеното до момента.

Благодарим и на хората, които работиха в общината и нейните звена, за да се реализират поетите от нас ангажименти.

Спорно е дали инфраструктурата е най- важното нещо за хората в общината. Безспорно е, обаче, че тя се ползва от всички, а понякога създава и работни места или благоприятства за запазването на други. Затова се спираме първо на нея. Какво беше строителството, възложено и финансирано от общината през последните дванадесет месеца ?

1. Център за соци­ални услуги в с. Безмер:

Центърът е изграден чрез преустройство на съществуваща сграда на селска здравна служба в с. Безмер. Средствата са осигурени от Програма за развитие на селските райони, по общински проект , одобрен от МИГ Тервел-Крушари. Има и съфинансиране от Община Тервел. Сградата вече има три обновени етажи, разполага и с платформа за достъп на хора, които не могат да се движат сами. В сутерена е разположена оборудвана със съвременно кухненско оборудване кухня, на първия етаж са разположени кабинети , манипулационна и чакалня на личен лекар и стоматолог, а вторият етаж е определен за зали за занимания и трапезария за деца.

2. Площад „Старият дъб“, вътрешна зона:

Общо 1643 кв.м. от площад „Старият дъб“ получиха нов облик, като паралелно с това се наложи да се решават проблеми, свързани с отводняването на площада. Настилките са от бетонови павета, а под­порните стени са облицовани с гнайс. Средствата са осигурени по Програма за развитие на селските райони , по одобрен проект от МИГ Тервел-Крушари. Има и съфинансиране от Община Тервел.

 • Паметник на Васил Левски:

Сбъднахме мечтата на много тервелчани в центъра на града да има паметник на Апостола. С общите усилия на много наши съграждани, дарили средства за това начинание, днес вече имаме мястото, където да се поклоним пред героите на нашето освобождение и пред Дякона.

 • Алея и кът в градския парк в Тервел:

Алеята, която е любимо място за раз­ходка и спорт на тервелчани беше много стара и увредена. Със средства от общин­ския бюджет направихме нова настилка на цялата алея, дълга почти километър. Нови цветен тунел и мостче допълниха оформле­нието на детския кът в парка, чието възстановяване започна през миналата година. Средствата за детския кът са осигурени чрез проект на общината от ПУДООС;

 • Разширяване на сектор „Физиоте­рапия“ в Медицински център в гр. Тервел:

Това се случи с финансовата подкрепа на проект „Красива България“. Преустроена беше неизползваема част от бивше отделе­ние на закритата болница и в него бяха обособени кабинети за допълнителни физиотерапевтични процедури. Закупен бе и апарат за пресотерапия. Община Тервел съфинансира проекта

 • Стадион в гр. Тервел:

Стадионът също е любимо място за жителите на общината. Чрез проект на общината по програма „Красива България“ стадионът стана по-удобен за зрителите – беше изградена втора открита трибуна за зрителите, а над съществуващата беше монтирана покрита конструкция. Проектът е съфинансиран от Община Тервел. Подо­брен беше и достъпа за хора с увреждания.

 • Ритуален дом в с. Зърнево:

В това село се изгражда нов ритуален дом с голям сватбен салон. Хората от селото имаха искане за такъв дом от много години. Средствата за градежа му са осигурени с постановление на Министерски съвет. В момента се изграждат бетоновите основи и се подготвя металната конструкция за залата. Отделени са средства и за обзавеж­дането на помещенията. Капацитетът на сградата е за 600 души. За този обект общината не разходва собствени средства.

 • Техническа рекултивация на общин­ски депо в гр. Тервел:

Строителната пло­щадка за изпълнение на рекултивацията беше открита на 20 ноември миналата година. Рекултивацията приключи през м.март т.г. Отпадъците от 33 дка сметище бяха събрани и уплътнени в купол с площ от 14 дка., с изградена система за мониторинг и газови прозорци. Проектът беше финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ и завърши без финансови корекции. Общината ползва кредит от 550
000 лв. за реализирането на проекта и погаси кредита си в края на м.септември, когато Оперативната програма верифицира средствата за направените разходи по проекта.

 • Покриви на ритуален дом за весели ритуали, „Стария съвет“ и „Бивша стоматология“ в гр. Тервел:

Трите сгради бяха със съществени увреди на покривите. През последните десетилетия те не са ремонтирани основно.

Успяхме да пренаредим приоритетите си, за да намерим резерви в бюджета за трите ремонта, като по отношение на стоматологията се наложи да съставим наредба, която след гласуването й от общинския съвет беше приложена , за да се осигури финансовото участие в ремонта на всички собственици на сградата, един от които е общината.

 1. Улици „Дунав“, „Пирин“ и „Тимок“ в гр.Тервел:

Основният ремонт на тези три улици се извърши чрез проект на общината по Програ-ма за развитие на селските райони, одобрен от МИГ Тервел-Крушари. Улиците бяха основно преасфалтирани, а в някои участъци бяха подменени бордюрите.

 1. Улица“Родопи“ в гр.Тервел:

Улицата бе ремонтирана със средства от общинския бюджет.

 1. Свлачища на път „Жегларци- Бенковски“, на път „Кочмар-Нова Камена“ и над язовирната стена на „Тервел X“:

За две от свлачищата общината получи финансиране от междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Свлачището Жег- ларци-Бенковски се финансира от общин­ския бюджет. Трите свлачища са съществен проблем за общинската пътна мрежа . В общината през последните три години бяха регистрирани общо 5 свлачища, към момента са предприети необходимите действия, но все още не е осигурено финансиране за две от тях.

 1. Улици 2-ра в с.Безмер, 9-та в с.Попгруево, 11-та в с.Зърнево и 1-ва в с.Градница:

За тези четири улици средствата за основен ремонт са осигурени с постанов­ление на Министерски съвет. Общината осигури средствата за проектиране, автор­ски и строителен надзор. В момента се изпълнява улицата в с.Градница, остана­лите три улици са изпълнени.

 1. Улица 6-та в с.Каблешково, 2-ра и 30-та в с. Орляк, 11-та в с. Бонево и 11-та в с. Нова Камена:

За тези улици са осигурени целеви капиталови средства.Улиците в Каблешково и Бонево са ремонтирани. В момента се ремонтират улиците в с.Орляк. В с.Нова Камена се подменя водопровода на улицата, след което предстои тя да бъде асфалтирана.

 1. Парк в с. Нова Камена:

С проект на кметството от ПУДООС бяха изработени и монтирани нови пейки и беше оформена малка открита сцена в парка на селото.

По какви нови проекти и идеи работихме през втората година ?

За да имаме нови инвестиции през следващите години, се налага паралелно с изпълняваните проек­ти да подготвяме нови, за да търсим финансиране за тях и през следващите години да имаме нови публични услуги или разширяване на съществуващите.

Работихме и работим по следните проекти:

Сграда на бившия партиен комитет в гр. Тервел:

През 2021 г. сградата бе предадена в собственост на Община Тервел. Това се случи след многобройни срещи и разговори с различни институции. Започнахме работа по дълъг инвестиционен процес, чиято крайна цел е сградата да бъде укрепена и преустроена, за да бъде превърната в жилищна, в която да има общински жилища. С помощта на тези съвременни жилища, общината да може да реализира политики за прив­личане и задържане на млади хора в общината и да изпълнява своите социални и демографски политики. В момента е обявена обществена поръчка за конструк­тивно обследване на сградата, след което ще бъде възложено проектиране на преустройството на етапи и ще се премине към изпълнение на етапи.

Нов проект за улици:

Общината има възможност да кандидатства към МИГ Тервел-Крушари за ремонт на още улици. Възложено е проектирането им и в момента се работи технически проект за основен ремонт на участък от улица „Шеста“ и участък от улица „Втора“ в с.Безмер, участък от улица „Първа“ с.Попгруеоо и участък от улица „Четвърта“ в с. Каблешково“.

Проект за фестивала на бялата жътва: Подготвихме и внесохме проект за този фестивал и през последната година изпълнихме всички етапи на оценката му, до одобрението. С този проект фестивалът ще бъде разширен като атракции и концепция.

Проект за вътрешен ремонт на риту­алния дом в гр. Тервел:

След като покривът вече е здрав, се ориентираме към ремонт на помещенията. С проект за обновяването им ще канди­датстваме към Проект „Красива България“.

Проект за новообразувани квартали в гр. Тервел:

В общината имаме два одобрени подробни устройствени планове з новообразувани жилищни квартали. Единият се намира между улиците „Стара планина“ и „Ген. Столетов“ (до болницата), а другият в в продължение на ул. „Братя Миладинови“ и „Суха река“ (до джамията). Общината пристъпва към проектиране на основните комуникации на новообразуваните квартали – водопровод, канализация и улици, за да може да се търсят източници на финансиране за изграждането им и да продължи продаж-бата на парцели за еднофамилни жилища.

Интересни числа, които са количест­вени измерители за работата на общината през последните дванадесет месеца:

 • Обявени и проведени са 5 търга за отдаване под наем на общинско имущест­во, в т.ч. 4 от тях за земеделски земи;
 • Обявени и проведени са 5 търга за продажба на общинско имущество – изоставени лозя и парцели са най- търгуваните общински имоти;

■ През последните 12 месеца са обявени 67 бр. обществени поръчки. Най-голям е делът на публичните състезания, следване от събиране на оферти с обява, пряко договаряне с определени лица, договаряне без предварително обявление и една открита процедура с обявяване в Европей­ски вестник – процедурата за доставка на храни.

 • Издадени са 52 разрешения за строеж;

Въведено е организирано смето­събиране на три големи населени места в общината, възложена е доставка на съдове за сметосъбиряне за включване в системата на още четири села;

 • Обслужени са 320 души, които ползват услугите на домашен социален патронаж в гр.Тервел и селата Нова Камена, Коларци и Зърнево;

Осигурена е работа при безопасни условия и в пълен обем на предоставяните
услуги на всички отдели и звена в общи­ната, както и на детските градини , музея , центъра за подкрепа на личностното развитие;

 • Ползвахме и ползваме финан-сиране по проектите „Патронажна грижа“ и „Патронажна грижа +“ , за да облекчим ежедневието на възрастните хора;
 • Направихме не малко усилия за да започне ремонтът на околовръстния път в гр.Тервел;
 • В условия на нестихващи вълни на пандемията успяхме да осигурим на децата любимата им вакан­ционна програма и макар и малко събития от културния календар на общината;
 • Завършихме успешно проект по Оперативна програма „Развитие на човеш-ките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез който квалифицирахме и осигурихме заетост в общински дейности на над 30 души от общината и извънкласни занятия и образователни екскурзии за децата.

Последната година не беше особено благодатна за общините в България – изчерпани са възмож­ностите за финансиране на проекти по оперативните програми, а новите програми още не са отворени за кандидатстване, през по-голямата част от годината нямахме прави­телство, което да поеме конкретен ангажимент за решаване на пробле­мите на обшините. Въпреки това, ползвайки собствените си ресурси и знания, направихме нужното, за да не прекъсваме добрите си традиции да бъдем община, която ползва всички възможности за външно финансиране на инвестициите си, възлага своевременно договорите си и изпълнява бързо проектите си.

Надяваме се на една по-добра трета година от мандата, ориентирана към решаване на проблемите на хората в Община Тервел.

Кмет на Община Тервел
инж. Симеон Симеонов