Общинската избирателна комисия в Провадия отхвърли подложеното на гласуване предложение на Териториалното поделение на ДАНС във Варна да бъдат прекратени предсрочно правомощията на кмета на Провадия Жоро Илчев на свое заседание вчера. Решението подлежи на обжалване в  7–дневен срок от обявяването му, пред Административен съд Варна, чрез ОИК Провадия, по реда на чл. 459 от ИК. Законът е категоричен кой може да направи тази стъпка. Само съдът може да реши дали ТП-ДАНС-Варна, по чието искане започна и се проведе въпросната процедура, е заинтересована страна по казуса. Ситуацията и до тук е повече от смешна, защото на фона на войната, на километри от Варна, и десетките хиляди украинци – бежанци, ДАНС-Варна, възприема като въпрос от национална сигурност видимо само дали кметът на Провадия има право да е кмет или не.

Ето и пълният текст с мотивите на:

РЕШЕНИЕ
№ 297-МИ
Провадия, 05.04.2022

ОТНОСНО: Справка за придобити данни за участие на кмета на град Провадия в дружество, извършващо търговска дейност по смисъла на Търговския закон, което е в противоречие на чл.41 от ЗМСМА.

         На основание чл.87, ал.1, т.1от ИК и чл.42, ал.1, т.5 ,вр.чл.41 ал.3 и ал.1 от ЗМСМА и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Провадия:

РЕШИ:

         Отхвърля подложеното на гласуване предложение за решение за прекратяване на пълномощията на Жоро Иванов Илчев-Кмет на община Провадия и

отказва да прекрати пълномощията на Жоро Иванов Илчев, като кмет на община Провадия, избран с  Решение № 242-МИ/04.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия Провадия, поради  липса на нарушение на  изискванията на чл.41  от ЗМСМА и като следствие: отсъствие на несъвместимост по смисъла на чл. 42, ал.1, т.5, във вр. с чл. 41,ал.3 във вр. с чл.41, ал.1 от ЗМСМА.

Мотиви:

         На 23.03.2022 г. в ОИК  Провадия е получено писмо  с Вх. № 001 / 23.03.2022 г., от ТД „Национална сигурност“ – Варна с приложена справка   за придобити данни за участие на кмета на град Провадия  в дружество, извършващо търговска дейност по смисъла на Търговския закон, което е в противоречие на чл.41  от ЗМСМА.  Към писмото са приложени  разпечатка от Регистър БУЛСАТ с  данни за регистрацията и управителния съвет  на  СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСТНОСТ” и учредителният акт на „ПАБ Комерс Консулт“ ЕООД.

         На осн. чл.42, ал.3 от ЗМСМА с писмено уведомление Жоро Илчев е известен за започналата процедура, както и за възможността да депозира в ОИК Провадия възражение относно визираното по–горе твърдение за нарушаване изискванията на чл.41  от ЗМСМА и наличие на несъвместимост. На същото основание бяха изискани и документи от общински съвет-Провадия, удостоверяващи депозирането на  уведомление по чл.41 ал.3 от ЗМСМА от Ж.Илчев  и  от Агенцията по вписванията – Регистър БУЛСТАТ, относно актуалното състояние на СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ  ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ” .

         В рамките на предоставения тридневен срок, в ОИК Провадия е получено  с Вх. № 004/ 31.03.2022 г. възражение от Жоро Иванов Илчев, в което същият е изложил твърдения за отсъствие на визираните в чл.42, ал.1, т.5 от ЗМСМА обстоятелства, тъй като:

  1. В учредителния акт на  „ПАБ Комерс Консулт“ ЕООД изрично е посочено, че всички въпроси свързани с компетентността на общото събрание по смисъла на чл.137 от ТЗ ще се решават от Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО „НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСТНОСТ”, което е юридическо лице с нестопанска цел и се явява принципал на търговското дружество.
  2. Видно от учредителния акт търговското дружество „ПАБ Комерс Консулт“ ЕООД се представлява от Управителя Владимир Иванов Георгиев.
  3. С електронно писмо от 09.03.2016 г. изрично е помолил да бъде освободен от длъжността „Председател на сдружението„НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСТНОСТ”, както и с писмено уведомление за същото.
  4. Юридическото лице с нестопанска цел, а още по-малко търговското дружество не са изпълнявали каквато и да е била дейност през последните шест и повече години. Това може да се установи при проверка по партидата на търговското дружество, на обявените там ГФО.

         Към възражението си,  Жоро Илчев прилага и : – копие на електронно писмо  от 09.03.2016 г. и копие на писмено уведомление за освобождаване от длъжността „Председател на сдружението“  и член на УС.

         Справка в дневника за входящата кореспонденция на ОИК Провадия не установи наличието на уведомление от Жоро Иванов Илчев, по смисъла на чл.41, ал.3 от ЗМСМА, постъпило в периода 05.11.2019 г. – 04.12.2019 г.

С писмо Вх.№ 003/31.03.2022 г.Председателят на ОбС – Провадия уведомява ОИК, че не е постъпвало писмено уведомление от Ж.Илчев – Кмет на община Провадия по чл.41 ал.3  вр.с ал.1 ат ЗМСМА в едномесечен срок след встъпването му в длъжност.

В разпечатка от публичния Регистър БУЛСТАТ е видно,че към 31.03.2022 г. Жоро Иванов Илчев е член на управителния съвет и Председател на УС на Сдружение „НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСТНОСТ”.

            От посочените по–горе писмени документи се установява следната фактическа обстановка:

         На 04.11.2019 г. с Решение № 242-МИ/04.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия Провадия Жоро Иванов Илчев е избран за кмет на  община Провадия.  Към посочената дата и до настоящия момент той е  председател на УС на  Национална браншова асоциация „Пожарна и аварийна безопасност”.

                Сдружение „Национална браншова асоциация Пожарна и аварийна безопасност”  с учредителен акт от 22.11.2007 година е образувало ЕООД „ПАБ Комерс Консулт“ . Принципал на Търговското дружество е Сдружението. Управител на Търговското дружество е Владимир Иванов Георгиев. Въпросите от компетентността на Общото събрание по смисъла на чл. 137 от ТЗ се решават от УС на Сдружението.

Жоро Иванов Илчев, в качеството си на Кмет на Община в едномесечен срок след избирането му, не е подавал уведомления по чл.41, ал.3 от ЗМСМА до Председателя на Общински съвет и до Общинска избирателна комисия-Провадия.

От страна на Жоро Иванов Илчев е направено едностранно волеизявление за напускане/освобождаване от заеманата длъжност „Председател на УС“ на Сдружение „Национална браншова асоциация Пожарна и аварийна безопасност”, което съгласно представеното уведомление от Жоро Илчев е направено считано от 15.03.2016 г.

         Разпоредбата на чл.41, ал.1 от ЗМСМА  поставя забрана кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пьлномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им, а ал.3 на цитираната правна норма вменява на посочените лица  задължение в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал.1 да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Неизпълнението на визираните задължения, законодателят изрично е посочил като основание за предсрочно прекратяване пълномощията на кметовете в текста на чл.42 от ЗМСМА, в частност чл.42, ал.1,  т.5 от ЗМСМА.

         Аналитичният прочит на установената фактическа обстановка, отнесена към релевантните за казуса правни норми обосновава извода, че Жоро Иванов Илчев  не е проявил бездействие, свързано с изпълнение на вменените му от разпоредбата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА, задължения–в едномесечния срок от избирането му за кмет на община Провадия и не е нарушил същия член, тъй като, като физическо лице и в качеството му на Кмет на община Провадия не е извършвал търговска дейност и не е участвал в управителни органи на търговски дружества, поради следните обстоятелства:

  1. Според учредителният акт на ЕООД „ПАБ Комерс Консулт“  собственик на капитала е Сдружение „Национална браншова асоциация Пожарна и аварийна безопасност”, което практически извършва търговска дейност. Това обстоятелство отхвърля възможността  Жоро Иванов Илчев като физическо лице и в качеството му на Кмет на Община да нарушава разпоредбата на чл.41 от ЗМСМА, в частта забраняваща кметовете на общини да извършват търговска дейност по смисъла на ТЗ.
  2. В чл. 41, ал.1 от ЗМСМА не е предвидено ограничение за лицата посочени в същата да притежават акции или дялове в търговски дружества, като пречка за изпълнение на длъжността, която заемат след избор. В този смисъл подобно ограничение е предвидено единствено и само до участието в управлението на търговско дружество, доколкото именно законните представители на такива дружества извършват търговска дейност от името и за сметка на юридическите лица. В този смисъл участието на Жоро Илчев в Управителния съвет на Национална браншова асоциация „Пожарна и аварийна безопасност” е ирелевантно относно приложението на разпоредбата на чл. 41, ал.1 от ЗМСМА.
  3. По отношение на регистрираното търговско дружество „Паб Комерс Консулт” ЕООД с едноличен собственик на капитала Национална браншова асоциация „Пожарна и аварийна безопасност” е установено, че съгласно представения учредителен акт всички въпроси свързани с компетентността на Общото събрание по смисъла на чл. 137 от ТЗ ще се решават от Управителния съвет на Национална браншова асоциация „Пожарна и аварийна безопасност”, което юридическо лице с нестопанска цел се явява принципал на търговското дружество. В този смисъл съгласно разпоредбата на чл. 147, ал.2 от ТЗ, едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма. В конкретният случай обаче, правомощията на едноличният собственик се упражняват от колективен орган, какъвто е управителният съвет на сдружението, а не еднолично, от един от неговите председатели. Съгласно разпоредбите на чл.141 от ТЗ общото събрание не изпълнява управленски функции в ООД, нито път има подобни властнически правомощия, които законодателят изрично е вменил на управителя, поради това и в хипотеза на участие в управителния съвет на националната браншова организация на Жоро Илчев не е налице несъвместимост за изпълнение на задълженията му като Кмет на Община Провадия.
  4.  Национална браншова асоциация „Пожарна и аварийна безопасност” се явява сдружение по смисъла на Глава II, раздел I от ЗЮЛНЦ. В този смисъл видно от разпоредбата на чл. 25, ал.1, т.3 от същия закон, Общото събрание на сдружението избира и освобождава членовете на управителния съвет.         Като върховен орган и съобразно разпоредбата на чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание се свиква от управителният съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. В този смисъл за Жоро Илчев не е била налице законова възможност да инициира самостоятелно провеждане на общо събрание на сдружението, т.к. това е от компетенциите на управителния съвет на сдружението, респективно на поне една трета от неговите членове. Именно поради тази причина в случаи в които освобождаването на лице от заемана от него управленска длъжност в сдружението е достатъчно единствено и само за преодоляване на несъвместимостта да бъде направено едностранно волеизявление за напускане/освобождаване от заеманата длъжност, което съгласно представеното уведомление от Жоро Илчев е направено считано от 15.03.2016 година, далеч преди да бъде кандидат, а в последствие и избран за Кмет на Община Провадия.

          Настоящото решение подлежи на обжалване в  7 – дневен срок от обявяването му, пред Административен съд Варна, чрез ОИК Провадия, по реда на чл. 459 от ИК.

Председател: Валерий Иванов Радев

Секретар: Валентина Костадинова Кирова

* Публикувано на 06.04.2022 в 13:47 часа