Във връзка с определяне размера на такса за битови отпадъци по Проекта на план–сметка на Община Каварна за 2022 г. съгласно чл. 66 и чл. 69, ал.1, т.1 от Административно процесуалния кодекс, Община Каварна уведомява всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори, както и физически лица и представители на юридически лица,че е изготвен Проекта на план–сметка за приходи и разходи от такса битови отпадъци на Община Каварна за 2022 г.

Проектът на план–сметка за приходи и разходи от такса битови отпадъци на Община Каварна за 2022 г. може да бъде разгледан в официалната интернет страница на Община Каварна: www.kavarna.bg в раздел „Местни данъци и такси“ в секция „Съобщения от отдел МДТ“ , както и в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Каварна, с адрес гр.Каварна ул. „Добротица“ № 26, ет.1,.стая 103 и Общински съвет Каварна ет.3, стая 301.

Писмени предложения и възражения от страна на гражданите ще се приемат в 30 /тридесет/ дневен срок  от датата на уведомяването, в деловодството на общинска администрация.

С документа можете да се запознаете на  Проект на план–сметка за приходи и разходи от такса битови отпадъци на Община Каварна за 2022 г.