Милиони хора участваха в масовата приватизация в края на миналия век. Много от тях притежават акции или са наследили такива, но дори и не подозират за това. Или пък знаят, но нехаят. 

По тази тема ДИР.БГ разговаря с Васил Големански – изпълнителен директор на Българска фондова борса (БФБ) София.

– Преди време алармирахте за спящи акции. Какво представляват те?

– „Спящи акции“ наричаме акции, придобити в процеса на масова приватизация през 1996 -1997 г. Те са придобити чрез инвестиционни бонове (боновите книжки). Акциите са от емисиите на дружествата, участвали в масовата приватизация или са от капитала на тогавашните приватизационни фондове, сегашни холдинги.

Те имат следните характеристики: 

По партиди са с малки обеми – масово по 25, по малко 50 и малко по 100 бр. акции. Това ги прави икономически неизгодни за продажба или други действия, поради факта, че в много от компаниите продажбата на този пакет ще допринесе за почти съизмерима печалба на собственика с разходите за продажбата.

Акциите се намират в т.нар. Регистър А – и не се управляват от инвестиционни посредници. Не са извършвани активни действия с тях повече от 5 години (масово не са извършвани действия от придобиването им през 1997).

Масово собствениците на такива акции не са участвали на общи събрания на дружествата и не са получавали дивидент. Техният обем като цяло е значителен като стойност около 2 млрд. лв. и засяга 2,5 млн. собственици.

– Как да процедират хората с акции на компании, вече делиствани от БФБ? 

– Ако компанията е делиствана от БФБ, то тя е вече непублична и акциите могат да се купуват и продават само на извънборсов пазар – т.е. в повечето случа с пряка договорка, на неизвестна цена. Собствениците на такива акции могат да се обърнат към самите дружества.

– Какви са плановете на БФБ за развитието на капиталовия пазар? 

– БФБ е един основните участници в Съвета за развитие на капиталовия пазар и активен участник в създаването на стратегията за развитие на капиталови пазар. Следователно плановете на БФБ за развитието на капиталовия пазар са изцяло свързани с реализацията на стратегията за развитие на капиталовия пазар. В момента активно се работи по следните проекти:

– създаване на вторичен пазар на ДЦК на БФБ;
– стартиране на търговия с европейски и американски акции на пода на БФБ;
– създаване на пазар за развиващи се малки и средни дружества с облекчен режим на набиране на капитал.